fbpx

Privacy- en cookieverklaring Business Center Markoever

Privacy- en cookieverklaring Business Center Markoever

Via de website van Markoever.nl worden privacygevoelige gegevens - oftewel persoonsgegevens - verwerkt. Business Center Markoever vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wij het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Business Center Markoever is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door uw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres.
 • Emailadres
 • Factuuradres (huurders);
 • Kopie identiteitsbewijs (huurders)
 • Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (huurders)

Doelomschrijving van gebruik

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van informatie over Business Center Markoever aan geïnteresseerden;
 • Opstellen van huurovereenkomsten met huurders;
 • Versturen van een nieuwsbrief en direct-marketing berichten;
 • Analyseren van statistieken en optimaliseren van de dienst.

Contactformulier  en nieuwsbrief

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Periodiek kunnen wij een nieuwsbrief sturen aan geïnteresseerden. Dit doen we na instemming, dat u op de hoogte wilt blijven van de mogelijkheden en ontwikkelingen bij Business Center Markoever. In iedere nieuwsbrief zit een afmeldlink.

Locatiegegevens

 • Wij verzamelen geen locatiegegevens (GPS) van u.

Wel kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps of verschillende social media, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

 • Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Business Center Markoever gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Business Center Markoever sluit met deze bewerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacy beleid na te leven.

Business Center Markoever verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Cookies en Google Analytics en Social Media

Op onze website worden geen cookies bewaard. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en wat het effect is van onze Google Adwords advertenties is. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij gegevens delen op nee gezet en worden gegevens automatisch na 14 maanden gewist. Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Deze code plaatst onder meer cookies. Lees de privacyverklaring van Facebook, (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienst te gebruiken. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U bent te alle tijden gerechtigd uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Business Center Markoever
Bredaseweg 8
4844 CL Terheijden
www.markoever.nl
076-303 35 44